body { padding-top: 70px; }

  累计

全 市 444.8吴兴区 60.0南浔区 53.7德清县 90.4长兴县 96.5安吉县 68.2开发区 36.7±%22.525.126.720.618.520.324.6

增幅名次—

4 3 6 8 7 5 度假区 9.3 36.7 1 市直属 30.0 28.4 2 

地方财政收入(亿元)

累计

全 市 259.2吴兴区 36.6南浔区 31.5德清县 52.8长兴县 55.2安吉县 39.9开发区 21.0±%23.124.126.321.620.321.324.7

增幅名次—

5 3 6 8 7 4 度假区 5.9 38.6 1 市直属 16.2 28.0 2 

规上工业增加值(亿元)

全 市吴兴区南浔区德清县长兴县安吉县开发区度假区

±%9.911.09.38.79.49.615.3

—增幅名次—

2 5 6 4 3 1 工业用电量(亿千瓦时)

累计

全 市 165.3吴兴区 32.2南浔区 30.5德清县 29.0长兴县 54.4安吉县 17.2开发区 —度假区 —±%12.014.48.315.79.112.7——增幅名次—2 5 1 4 3 ——

“二改”面积(万平方米)

累计

全 市 1635.9吴兴区 495.9南浔区 155.3德清县 593.0长兴县 213.1安吉县 23.7开发区 109.4度假区 45.6

完成进度(%)

567.72207.0589.7675.8238.7223.5245.5633.8

进度名次—

1 4 2 6 7 5 3 

“城中村”拆迁改造面积(万平方米)

累计

全 市 420.2吴兴区 235.9南浔区 69.8德清县 23.0长兴县 26.6安吉县 24.1开发区 18.8度假区 22.1

完成进度(%)

100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

进度名次—

1 1 1 1 1 1 1 

“一拆”面积(万平方米)

累计

全 市 1795.6吴兴区 347.9南浔区 400.5德清县 222.1长兴县 574.8安吉县 75.4开发区 65.3度假区 109.5

完成进度(%)

179.6174.0200.3111.1287.483.8108.8219.0

进度名次—

4 3 5 1 7 6 2 

拆后利用率(%)

全 市吴兴区南浔区德清县长兴县安吉县开发区度假区

±%94.995.694.595.096.186.196.297.7

利用率名次—

    4 

    6 

    5 

    3 

    7 

    2 

    1 

小城镇环境综合整治

全 市吴兴区南浔区德清县长兴县安吉县开发区度假区

计划数(个)

48

    6

    9

    61015

    1

    1

完成数(个)

31 

    5 

    7 

    3 

    5 10 

    0 

    1 

PM

2.5

平均浓度(微克/立方米)

累计

全 市 36吴兴区 37南浔区 42德清县 38长兴县 37安吉县 31开发区 34度假区 38±%-7.7-7.516.70.0-5.1-16.2-8.1-2.6

降幅名次—

3 7 6 4 1 2 5