body { padding-top: 70px; }

  许可证机构编码:913305007782713708

       代理险种:机动车辆保险、企业财产保险、家庭财产保险、责任保险、健康保险、意外伤害保险。

    营业地址:浙江省湖州市东街55号

    邮政编码:313000

       负责人:周盛东

    联系电话:2079122

       许可证颁发日期:2018年8月9日